naglowek

Formularz Zgłoszenia
Najdłuższy pociąg do przyrody

Wielkie wyzwanie dla ochrony przyrody

DANE PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

DANE UCZESTNIKA PRZEGLĄDU

INFORMACJA

ZGODNIE Z REGULAMINEM JUBILEUSZOWEGO XX PRZEGLĄDU PRAC PLASTYCZNYCH ŚLADAMI ALEKSANDRY WACHNIEWSKIEJ, MALARKI I ORĘDOWNICZKI OCHRONY PRZYRODY ROZTOCZA PN. “IINSPIROWANI NATURĄ. DWIE DEKADY TWÓRCZEGO DZIAŁANIA DLA OCHRONY PRZYRODY” UCZESTNICY LUB PRZEDSTAWICIELE UCZESTNIKÓW (RODZICE, OPIEKUNOWIE) ZOBOWIĄZANI SĄ DO UDZIELENIA PISEMNEJ ZGODY NA UDZIAŁ W DZIAŁANIACH EDUKACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PRZEGLĄDU, NIEODPŁATNE WYKORZYSTANIE PRACY PLASTYCZNEJ ORAZ ZGODY NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH AUTORA PRACY NA POTRZEBY PRZEGLĄDU POPRZEZ PODPISANIE ODPOWIEDNICH OŚWIADCZEŃ.

AKCEPTACJA REGULAMINU PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA

POTWIERDZAM ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM XX PRZEGLĄDU PRAC PLASTYCZNYCH ŚLADAMI ALEKSANDRY WACHNIEWSKIEJ, MALARKI I ORĘDOWNICZKI OCHRONY PRZYRODY ROZTOCZA PN. “IINSPIROWANI NATURĄ. DWIE DEKADY TWÓRCZEGO DZIAŁANIA DLA OCHRONY PRZYRODY” ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO WWW.ROZTOCZANSKIPN.PL ORAZ OŚWIADCZAM, ŻE GO ROZUMIEM I W PEŁNI AKCEPTUJĘ .

OŚWIADCZENIE

Zgoda rodziców Uczestników lub rodziców/opiekunów prawnych dziecka na udział w organizowanym przez Roztoczaoski Park Narodowy Jubileuszowym XX Przeglądzie Prac Plastycznych „Śladami Aleksandry Wachniewskiej, malarki i orędowniczki ochrony przyrody Roztocza” w 2023roku pn.: „Inspirowani naturą. Dwie dekady twórczego działania dla ochrony przyrody” w zakresie działania edukacyjnego „Wielkie wyzwanie – budujemy najdłuższy pociąg do przyrody”

1. Zgoda na udział w działaniu edukacyjnym „Wielkie wyzwanie – budujemy najdłuższy pociąg do przyrody”:

Ja niżej podpisany (pełnoletni Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny dziecka) wyrażam zgodę na udział


(imię i nazwisko Uczestnika Przeglądu)

w Jubileuszowym XX Przeglądzie Prac Plastycznych „Śladami Aleksandry Wachniewskiej(dalej: Przegląd), malarki i orędowniczki ochrony przyrody Roztocza” organizowanym przez Roztoczaoski Park Narodowy (dalej: Organizator) w 2023 roku pt. „Inspirowani naturą. Dwie dekady twórczego działania dla ochrony przyrody” w zakresie działania edukacyjnego „Wielkie wyzwanie – budujemy najdłuższy pociąg do przyrody”. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu Przeglądu Prac Plastycznych, który rozumiem i w pełni akceptuję.

wyrażam zgodę na udział/udział mojego dziecka w działaniu edukacyjnym „Wielkie wyzwanie – budujemy najdłuższy pociąg do przyrody”

akceptuję regulamin Jubileuszowego XX Przeglądu Prac Plastycznych

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, D z.Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r., str. 1 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz w związku z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.), po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO znajdującą się w treści Regulaminu Przeglądu dostępnym na stronie www.roztoczanskipn.pl oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Roztoczaoski Park Narodowy moich danych osobowych/ danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły) w celu umożliwienia mu uczestnictwa w Przeglądzie.

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

3. Zgoda na wykorzystanie pracy plastycznej (dalej: utworu) – umowa o przeniesieniu majątkowych praw autorskich:

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Roztoczaoski Park Narodowy Utworu (pracy plastycznej) wykonanego przeze mnie /przez moje dziecko w ramach uczestnictwa w Przeglądzie w działaniu edukacyjnym „Wielkie wyzwanie – budujemy najdłuższy pociąg do przyrody” na następujących polach eksploatacji:

  1. utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu *w całości lub w części+ dowolną techniką i w dowolnej formie niezależnie od standardu, systemu i formatu, w tym w szczególności techniką drukarską; reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką analogową, cyfrową i optyczną oraz wytwarzanie jego egzemplarzy w dowolnej ilości oraz rozpowszechnianie tych egzemplarzy;
  2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu zarówno w całości jak i dowolnie wybranych fragmentów Utworu, w tym łączenie fragmentów Utworu z innymi utworami w jedną całośd, w tym wykorzystywanie we wszelkiego rodzaju prezentacjach;
  3. wielokrotne wprowadzenia do pamięci dowolnej liczby komputerów lub urządzeo posiadających pamięd elektroniczną oraz urządzeo korzystających z tzw. pamięci wir tualnej lub udostępnianych zasobów pamięci, wprowadzanie do sieci, sieci telekomunikacyjnych oraz innych form przekazu danych, wprowadzanie do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeo elektronicznych;
  4. udostępnienie za pośrednictwem sieci multimedialnych, sieci komputerowych, w tym Internetu, intranetu i extranetu;
  5. udostępnianie na stronach www, na Facebooku *oraz na innych podobnych portalach społecznościowych funkcjonujących w Internecie+, na wystawach, ekspozycjach, odpłatnie lub nieodpłatnie, na zamówienie, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych, w tym też publiczne udostępnienie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mied do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  6. inkorporowanie do utworu lub utworów multimedialnych i/lub utworów zbiorowych;
  7. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną *w tym w telewizji+ lub nadanie za pośrednictwem satelity i reemitowania;
  8. wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w tym w zakresie marketingu bezpośredniego oraz interaktywnego, niezależnie od postaci, formy i pola eksploatacji, w szczególności znakach graficznych, folderach, wydawnictwach, stronie www, prezentacji multimedialnej, ekspozycji.

Prawo do korzystania przez Roztoczański Park Narodowy z Utworu mojego dziecka  w zakresie, o którym mowa powyżej dotyczy terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz pozostaje w mocy poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej i nie jest ograniczone czasowo. Roztoczaoski Park Narodowy ma wyłączne prawo dokonywania w Utworze wszelkich niezbędnych zmian podyktowanych warunkami technicznymi jego utrwalania lub zwielokrotniania.

wyrażam zgodę na: wykorzystanie mojej pracy plastycznej/pracy plastycznej mojego dziecka i przeniesienie majątkowych praw autorskich

 

miejscowość i data

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Przeglądu (imię i nazwisko)

podpis reprezentanta Roztoczańskiego Parku Narodowego

`

4. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka przez Roztoczaoski Park Narodowy. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zwiedzania Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego w dniu 06.12.2023 r., mogą zostad umieszczone na stronie internetowej Roztoczaoskiego Parku Narodowego oraz wykorzystane w materiałach informacyjno-promocyjnych publikowanych przez Roztoczaoski Park Narodowy. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeo (istniejących i przyszłych) w tym również o wynag rodzenie względem Roztoczaoskiego Parku Narodowego z tytułu wykorzystania wizerunku/głosu/wypowiedzi mojego /mojego dziecka na potrzeby określone w oświadczeniu. Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne.

wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka

NIE wyrażam zgody na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka

miejscowość i data

czytelny podpis pełnoletniego Uczestnika / przedstawiciela dziecka (imię i nazwisko)


Jubileuszowy XX Przegląd Prac Plastycznych Śladami Aleksandry Wachniewskiej, malarki i orędowniczki ochrony przyrody Roztocza
Inspirowani naturą. Dwie dekady twórczego działania dla ochrony przyrody